Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de consument (opdrachtgever) en HSC Nederland (opdrachtnemer) inzake de reparaties van horloges die via thewatchlab.nl ter reparatie worden aangeboden.

1.2 Door de invulling en registratie van de reparatie gaat de consument akkoord met deze voorwaarden.

1.3 Afwijking van deze voorwaarden is alleen geldig voor zover dit door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk wordt bevestigd.

ARTIKEL 2 – KLACHTEN/DEFECTEN

2.1 Bij de ontvangst van de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven.

2.2 De klacht(en) zoals deze op het reparatieformulier omschreven staat, wordt in het reparatie atelier nader onderzocht.

2.3 Betreft de klacht op het reparatieformulier anders dan de horlogeband en de sluiting dan zal het horloge worden opengemaakt om de klacht te onderzoeken.

ARTIKEL 3 – GARANTIE

3.1 Indien de reparatie onder de garantiebepalingen van het merk valt dan zal het horloge onder garantie worden.

3.2 Indien de reparatie niet onder de garantiebepalingen van het merk valt dan worden de kosten van de reparatie door het reparatie atelier aan de consument in rekening gebracht.

3.3 Na reparatie wordt 1 jaar garantie gegeven op de uitgevoerde reparatie.

3.4 Wanneer binnen 1 jaar na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 3.2 terugkeren, dan zal HSC de reparatie kosteloos uitvoeren indien er sprake is van hetzelfde euvel.

ARTIKEL 4- PRIJSOPGAVE

4.1 Het reparatie atelier verstuurt een prijsopgave van de kosten van de reparatie (inclusief BTW) per mail naar de consument.

4.2 Gaat de consument akkoord met de onder 4.1 toegestuurde prijsopgave, dan betaalt de consument de reparatie en het atelier voert de reparatie uit.

4.3 Gaat de consument niet akkoord met de onder 4.1 toegestuurde prijsopgave dan zal het reparatie atelier de reparatie niet uitvoeren en:

4.3.1 of de reparatie aan de consument retourneren en de onderzoeks-, en verzendkosten in rekening brengen

4.3.2 of het horloge recyclen zonder kosten voor de consument.

ARTIKEL 5- PRIJS

5.1 De prijs (inclusief BTW) van de reparatie die niet onder garantie valt, wordt vastgesteld op basis van de te verbruiken onderdelen, het arbeidsloon om de onderdelen te vervangen plus de verzendkosten.

5.2 Door de invulling van het reparatieformulier gaat de consument akkoord dat € 15,00 (inclusief BTW) onderzoekskosten aan de consument in rekening wordt gebracht indien de reparatie, die niet onder garantie valt en waarvoor een prijsopgave is gemaakt, door de consument niet akkoord wordt bevonden om te worden gerepareerd.

ARTIKEL 6- RETOURNEREN REPARATIE

6.1 Indien de reparatie, die onder garantie valt, gerepareerd is dan worden alleen retourkosten in rekening gebracht. De reparatie wordt na betaling via Post NL naar de consument geretourneerd.

6.2 Is de consument akkoord gegaan met de prijsopgave, wordt het horloge naar de consument geretourneerd zodra de reparatie is afgemeld.

6.3 Is de consument niet akkoord gegaan met de prijsopgave wordt de reparatie ongerepareerd retour gestuurd indien de consument voor deze optie heeft gekozen.

ARTIKEL 7- BETALING

7.1 De consument betaalt de reparatie via Ideal aan HSC Nederland.

7.2 Blijft de consument nadat HSC drie keer om een betaling heeft gevraagd nog steeds in gebreke dan is HSC gemachtigd het te betalen reparatiebedrag dan wel de onderzoekskosten middels een éénmalige incasso van het bankrekeningnummer van de consument te incasseren.

7.3 Indien sprake is van artikel 7.2 dan is HSC gerechtigd naast de éénmalige incasso van het reparatiebedrag een extra bedrag van € 25,00 voor administratiekosten te berekenen en te incasseren.

7.4 Na ontvangst van de éénmalige incasso betrekking hebbende op artikel 7.2 en 7.3 zal HSC de reparatie nog 30 dagen onder zich houden alvorens deze aan de consument te retourneren.

ARTIKEL 8- AANSPRAKELIJKHEID

8.1 HSC is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product bij HSC nadat de reparatie bij HSC is ontvangen. De reparatie is ontvangen wanneer bij HSC voor ontvangst is getekend.

8.2 Raakt de reparatie tijdens het transport kwijt dan kan HSC hier niet voor aansprakelijk worden gehouden.

8.3 HSC zal alle aangeleverde reparaties met de grootste voorzichtigheid behandelen. Sommige defecten komen echter pas aan het licht nadat de reparatie is open gemaakt. HSC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schades die optreden tijdens of na de reparatie, tenzij deze hun oorzaak vinden in opzet of grove schuld die veroorzaakt zijn door HSC.

ARTIKEL 9- KLACHTENPROCEDURE

9.1 HSC doet er alles aan om u de perfecte dienstverlening aan te bieden. Toch kan het voorkomen dat u in uw verwachtingen wordt teleurgesteld. Door uw onvrede kenbaar te maken kunnen wij – samen met u – naar een oplossing zoeken. Zo kunnen wij onze kwaliteit van dienstverlening verder verbeteren.

9.2 Heeft u een klacht dan kunt u deze per mail aan info@thewatchlab.nl richten. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen op uw schrijven te reageren.

ARTIKEL 10- GESCHILLEN

10.1 Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

10.3 Alle geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in Zaandam.

© TheWatchLab.nl | Online realisatie door Cees & Co